- Política de privacitat de les dades -

Només les dades necessàries mentre siguin necessàries.

Base informàtica Barcelona SL garanteix el seu compromís d'ús responsable i legítim del seu correu electrònic i de la resta de dades que ens faciliti en els termes establerts a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal (LOPD, BOE de 14 de desembre). Els correus electrònics recollits són emmagatzemats amb la finalitat de gestionar les activitats de promoció i difusió relacionades amb les activitats i competències vinculades als nostres programaris i serveis, o per respondre les qüestions formulades des de el formulari de contacte d'aquest lloc web tot garantint les mesures oportunes a nivell tècnic i organitzatiu per a preservar la integritat i seguretat de la informació personal aportada. Som una empresa de serveis informàtics principalment per empreses que només usem les dades proporcionades pels nostres clients per dur a terme aquests serveis i realitzar la facturació. No fem campanyes comercials de cap mena amb la informació recollida en aquest lloc web. Aquestes dades preferiblement han de tenir caràcter professional de tal manera que evitem disposar de més dades personals que el nom de les persones a qui ens hem de dirigir i les seves dades bàsiques de contacte com telèfon o adreça electrònica que únicament han de ser personals en cas que el client no en disposi de professionals. No s'han previst cessions de les seves dades fora de les previstes a la llei. Les dades personals recollides seran esborrades en quan s'hagi comprovat que han finalitzat les tasques per les que han estat emmagatzemades. Per l'exercici dels drets de rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades, pot donar-se de baixa utilitzant el formulari de contacte, telèfon, correu electrònic o correu postal. Si vostè ens ha facilitat dades personals d’un tercer garanteix que, amb caràcter previ l´haurà informat i obtingut el seu consentiment en relació als extrems aquí exposats. S'entendrà que la persona usuària accepta la present "Política de privacitat" en prémer el botó 'Enviar'.